مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته پیشگامان ایران

مجتمع آموزشی هوشمند پیشرفته پیشگامان ایران

 

آموزش و پرورش، کلید فتح آینده است و از دیر باز انتظار از آموزش و پرورش آن بوده که انسان های فردا را تربیت کند و نسل امروز را برای زندگی در جامعه ی فردا آماده سازد. یکی از برنامه‌های مدارس اجرای برنامه های یادگیری در همه زندگی است .