کادر پیشگامان ایران

کادر پیشگامان ایران

معرفی هیأت مدیره، کادر مدیریت ، ناظمین ، فوق برنامه و آموزشی پیشگامان ایران

هیأت مدیره:

مدیریت:

 • دکتر رامین گیلان پور _ مدیردوره دوم (شعبه دبیرستان) مجتمع آموزشی پیشگامان ایران
 • دکتر مریم گیلان پور _ مدیر شعبه 2  و مدیر آموزشی و اجرائی پیشگامان ایران
 • دکتر مهتاب قدرت - مدیر شعبه یک پیشگامان ایران
 • دکتر امیر گیلان پور _ معاون پژوهش ، مدیر فناوری و IT  و توسعه مجتمع آموزشی

 

 • آقای عارف ترابی _ مدیر طرح و برنامه ، مسئول فوق برنامه
 • خانم پرستو منیری _ مشاور و معاون آموزش
 • خانم سمیه فتحی – معاون اجرایی _ مسئول پذیرش شعبه ۱
 • خانم هانیه میرنژاد _ معاون اجرایی _ مسئول پذیرش شعبه ۲
 • خانم مریم احمدی زاده _  امور اداری _ مالی
 • خانم پورصدراله _  امور اداری
 • آقای مرتضی گیلان پور _ مسئول پشتیبانی
 • خانم مهتاب عشقدوست - امور مالی
 • خانم افسانه جمالی _ پذیرش و معاون انظباطی
 • مهندس حمیدرضا انفرادی _ معاون IT و انفورماتیک
 •  

ناظمین:

 • آقای انفرادی – ناظم شعبه ۱ 
 • آقای فدائی_ ناظم شعبه ۱
 • آقای الحانی _ ناظم شعبه ۱
 • آقای جوازی– ناظم شعبه ۲
 •  

تربیت بدنی و ورزش:

 •  _  مربی ژیمناستیک
 •  _  مربی فوتبال
 •  _  مربی بسکتبال

فوق برنامه ها :

 • خانم منیری - مدیرگروه زبان
 • آقای عارف ترابی – معلم خوش نویسی
 • دپارتمان کامپیوتر
 •   معلم هنر ، هوش و خلاقیت 
 • خانم سارا منیری معلم زبان
 • خانم دهقان معلم زبان
 •  معلم زبان
 •   معلم زبان
 •  خانم مریم شاد معلم کامپیوتر
 •   معلم کامپیوتر

معلّمان :

 • خانم پوررمضانعلی – معلم پیش دبستان
 • خانم کاملی – معلم پیش دبستان
 • خانم رحمن زاده – معلم اول ابتدایی
 • خانم خصوصی – معلم اول ابتدایی
 • خانم حبیبی – معلم اول ابتدایی
 • خانم روحی– معلم اول ابتدایی
 • خانم نجفی خواه – معلم دوم ابتدایی
 • خانم روشنفکر– معلم دوم ابتدایی
 • خانم فطرتی – معلم دوم ابتدایی
 • خانم  گودرز - معلم دوم ابتدایی
 • خانم طیبه نظری – معلم سوم ابتدایی
 • خانم شهبازی – معلم سوم ابتدایی
 • خانم رهایی بخش – معلم سوم ابتدایی
 • خانم سجادی فر - معلم سوم ابتدایی
 • خانم موسوی – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم  – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم مشعرپور – معلم چهارم ابتدایی
 • خانم  – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم حسینی پناه – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم ملایی – معلم پنجم ابتدایی
 • خانم امیری _ معلم پنجم ابتدایی
 • خانم مرادی – معلم ششم ابتدایی
 • خانم خوشچهره– معلم ششم ابتدایی

معلّمان پشتیبان:

 • خانم علیجانی– پشتیبان آموزش و معلم یار
 • خانم جمالی_ پشتیبان آموزش و معلم یار

پشتیبان فناوری و آموزش آنلاین:

 • آقای انفرادی – پشتیبان فناوری و آموزش های آنلاین
 • خانم روحی  _  پشتیبان فناوری و آموزش های آنلاین
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

مربی پرورشی: