شروع کلاس های تابستانه در پیشگامان ایران

از تاریخ 8 مرداد لغایت 31 مرداد

کلاس ها 3 روز در هفته 
یک شنبه-دوشنبه و سه شنبه

شعبه1 : از ساعت 9:30 الی 12:20
شعبه2 : از ساعت 9 الی 11:45