روز مادر مبارک.

روز مادر بر تمامی مادران پیشگامانی و مادران سرزمینم مبارک

در دو چشم تو جهان جا دارد 
عشق با چشم تو معنا دارد 
مادرم چشمه ی احساس تویی
عطر خوشلدی گل یاس تویی