معاینات موی دانش آموزان  به لحاظ نداشتن پدیکلوز توسط مربی بهداشت

img_20161001_141231img_20161001_141235 img_20161001_141233 img_20161001_141231 img_20161001_141229 img_20161001_141228 img_20161001_141226