بازدید دوم ها از تصفیه خانه

دانش آموزان پایه دوم برای تفهیم بیشتر مبحث تصفیه خانه در درس علوم به تصفیه خانه رفتند و از نزدیک با کار تصفیه خانه اشنا شدند.

IMG_4599 IMG_4602 IMG_4603 IMG_4605 IMG_4606 IMG_4607 IMG_4608 IMG_4610 IMG_4611 IMG_4612 IMG_4613 IMG_4614 IMG_4615 IMG_4616 IMG_4617 IMG_4620 IMG_4623 IMG_4625 IMG_4628