قهرمانی دانش آموز پیشگامانی در مسابقات شطرنج

کارن مهربخش دانش آموز عزیز پیشگامانی نفر اول مسابقات شطرنج هیئت گیلان شد ، تبریک به کارن عزیز و همچنین خانواده گرامی ایشان

.

.

.

.

.

 

مدرسه خوب بهترین مدرسه رشت بهترین مدرسه گلسار