کتاب خوب خواندن مهم است

کسی که کتابهای خوبی نمی خواند؛

هیچ برتری نسبت به کسی که کتاب نمی خواند ندارد.

کتاب خواندن مهم نیست، کتاب خوب خواندن مهم است … (مارک تواین)