آموزش صدای ف و ساخت فرفره(پیش دبستان)

دانش آموزان عزیز  پیش دبستان امروز با صدای ف آشنا شدند و با فرفره های کاغذی خود، که ساخته بودند با این صدا بیشتر آشنا شدند و با دوستان خود به بازی پرداختند.