برگزاری جلسه جابربن حیان در پیشگامان ایران

امروز شنبه ،جلسه ی هماهنگی ستاد طرح جابربن حیان مدرسه با اولیای محترم و با حضورحضورجناب استاد فراست و مهندس گیلان پور برگزار گردید.