تقارن در دوم پلوتون

معلم خلاق کلاس دوم پلوتون سرکار خانم فلاح برای تدریس مبحث پلوتون در کتاب ریاضی از روش نوینی استفاده کردند. با استفاده از چوب بستنی و نقاشی های روی آن مفهوم تقارن را با مسابقه و بازی به فراگیران آموزش دادند.

IMG_4174 IMG_4175 IMG_4176 IMG_4179 IMG_4181 IMG_4180 IMG_4183 IMG_4184