جشنی با نام خودکار  98/99

برگزاری جشن خودکار برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی یکی از کارهای بهترین مدرسه رشت است.

با برنامه ریزی های مدبرانه تیم مدیریت پیشگامان ایران و معلمان پویا ،جشنی با عنوان جشن خودکار برای دانش آموزان پایه سوم دبستان رشت برگزارگردید.

برگزاری جشن خودکار برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی یکی از کارهای بهترین مدرسه رشت است.

با برنامه ریزی های مدبرانه تیم مدیریت پیشگامان ایران و معلمان پویا ،جشنی با عنوان جشن خودکار برای دانش آموزان پایه سوم دبستان رشت برگزار گردید.

دراین مراسم که با حضور تمامی دانش آموزان سوم در بهترین دبستان گلسار رشت برگزار گردید،دانش آموزان با مدادهای خود خداحافظی کرده و ازاین پس تکالیف خودرا خودکارهای رنگی انجام خواهند داد.

هدف ازبرگزاری این جشن ایجاد انگیزه و شادی  برای پسران گل سوم دبستان رشت  است.

دبستان و پیش دبستان رشت با نام و آوازه پیشگامان ایران در خدمت شما اولیای گرانقدراست.

خودکار یار جدیده  / پیشگامان اومو خریده / از حالا تا همیشه / بدون اون نمیشه

 

گزارش تصویری