آزمون تیمز برگزار شد.

روز شنبه مورخ ۵ / ۱۰ /۹۴ در مدرسه ی پیشگامان ایران آزمون تیمز برای پایه های چهارم و پنجم و ششم برگزار شد.

DSC_1362 DSC_1363 DSC_1364 DSC_1358 DSC_1359 DSC_1360 DSC_1361