تولدهای فروردین ماه

۴۲۱۲۳۹۸۲۴_۱۳۷۴۳۹ ۴۲۱۳۳۵۸۶۰_۱۲۷۱۱۰ ۴۲۱۳۳۱۴۳۸_۱۲۸۵۸۲ ۴۲۱۳۱۳۱۸۸_۱۳۷۴۸۱ ۴۲۱۳۳۰۶۹۵_۱۲۸۱۰۹ ۴۲۱۲۲۵۲۱۶_۱۲۹۲۶۶ ۴۲۱۲۱۱۷۲۳_۱۳۱۷۵۷ ۴۲۱۲۱۱۱۰۰_۱۳۲۰۰۲ ۴۲۱۲۰۶۷۴۵_۱۳۰۷۷۶اسامی دانش آموزانی که در فروردین ماه تولدشان بود:

شروین وکیلی

ایلیا کوشا

راستین سلطانی نیا

پرهان عبدی

کیارش حسنجانی

محمد مهدی طهماسبی

محمدرضا مکری

آرشاک خسروی

مححمد امین رضوی

ایلیا معتقد

امیرعلی خضری

آریان نافه مشکین

فراز عباسیان

مهدیار تنها

محمدصالح قنبری

آرشا یزدانی

حامی گودرزی

بهدادگلشاهی

آرتین رعایت خواه

امیرعلی کاظمی پور

ماهان تراب احمدی

اشکان بهادرانی

مانی جلائیان

برسام علیزاده

کیان یعقوبی

آریا مژدهی فر

محمدرضا بامروت

آرتین توانا

برسام قلی پور

اسحاق رجبی نژاد

نیکان چراغی۴۲۱۲۰۶۷۴۵_۱۳۰۷۷۶ ۴۲۱۹۰۹۰۸۴_۱۲۳۹۰۳

ایلیا داداشی نژاد