بازدید پسران گل های ایران از مجتمع پیشگامان

روز چهارشنبه مورخ ۲۵ آذر ماه شکوفه های مهد کودک گلهای ایران  وارد مجتمع پیشگامان ایران شدند و از هر دو شعبه بازدید کردند. در این بازدید ، بازی کردند و لحظات خوبی را در کنار پیشگامانی ها گذراندند و لذت بردند.

با تشکر از خانم بردام مدیر محترم مهد گلهای ایران

 

 

IMG_9423 IMG_9427 IMG_9430 IMG_9432 IMG_9435 IMG_9437 IMG_9438 IMG_9444 IMG_9447 IMG_9451 IMG_9452 IMG_9453 IMG_9456 IMG_9459 IMG_9462 IMG_9467 IMG_9472 IMG_9478 IMG_9479 IMG_9490 IMG_9492 IMG_9494 IMG_9496 IMG_9504 IMG_9519 IMG_9520