افزایش انعطاف و آموزش بالانس

دانش آموزان با انجام حرکات کنار دیوار انعطاف عضلات خود را افزایش دادند.۲۰۱۵۱۱۰۷_۱۰۴۴۰۹

کودکان بعد از آموزش حرکت بالانس ، حرکت بالانس را به تنهایی اجرا کردند.

۲۰۱۵۱۱۱۴_۱۱۰۸۱۸

گزارش تصویری