روز درختکاری مبارک

کاشت نهال کلاس پیشگامانی ها با همکاری ناظم و معلمین مهربان و دانش آموزان عزیز پیشگامان
عمرتان پاینده عزيزان پیشگامان 

گزارش تصویری