آموزش جمع و تفریق کلاس اولی ها

آموزش جمع و تفریق با استفاده از محور اعدا د موفق باشید دانشمندان کوچولو

گزارش تصویری