⏰زنگ زبان⏰ زبان اموزان باهوش و پر تلاش کلاس زبان سوم مریخ در حال مرور بر مباحث اموزشی گذشته (Food).

⏰زنگ زبان⏰
زبان اموزان باهوش و پر تلاش کلاس زبان سوم مریخ در حال مرور بر مباحث اموزشی گذشته (Food).

گزارش تصویری