روز شاد مدرسه شاد

اجرای طرح فرهنگ روز شاد مدرسه شاد توسط پسران پیشگامانی