آموزش نشانه (خوا)

گل پسرهای کلاس اول تابستان برای درک بیش تر  نشانه ی خوا با آوردن وسایل خواب نوازدی یاد و خاطرات 7سال پیش خود را زنده کردند. شاد وسلامت باشید بزرگ مردان کوچک

گزارش تصویری