بهترین مدرسه

نظارت و راهنمایی

نظارت و راهنمایی در بهترین مدرسه رشت چگونه انجام میشود؟

نقش آموزش توام با پرورش در پیشرفت جوامع امروزی نقشی پر اهمیت و و انکار نشدنی استرشد اقتصادی،سیاسی ،فرهنگی،صنعتی و......به کارکرد صحیح آموزش و پرورش وابسته است ،بنابراین صاحب نظران و اندیشمندان آموزشی معتقدند ،کارمندان آموزشی اعم از مدیان معاونین و معلم ها ،برای رسیدن به اهداف آموزشی از شایستگی ها و مهارت های خاصی برخورار باشند.

در این میان نقش نظارت و راهنمایی در همه مدارس مانند بهترین دبستان رشت، بهترین دبیرستان رشت ، بهترین مهد کودک رشت ،کاملا هویدا بوده و میبایست با تدبیر کیفیتی شایسته نظارت و راهنمایی را اجرا نمود.

 

از واژه نظارت و راهنمایی چه مفهومی در ذهن شما نقش میبندد؟

در ابتدا واژه نظارت را جداگانه تعریف و در غالب مثالی تعریف می کنیم:

مثال:شما مهد کودکی را در نظر بگیرید به نام مهد کودک رشت ،حال در این مهد کودک و یا بهترین دبیرستان گلسار و حتی بهترین دبیرستان گلسار نظارت تعریف واحدی دارد، نظارت مفهومی است که اگر بدرستی اجرا گردد،راهنمایی تعلیماتی به وسیله آنبه جمع آوری اطلاعات بسیار مفیدی درباره کلیه فعالیتهای آموزشی و پرورشی و عملکرد سازمانی می پردازد.

با نظارت میتوان وضعیت موجود در هر مرکز آموزشی را شناخت تا بتوان با برنامه ریزی به وضع مطلوب رسید.

راهنمایی تعلیماتی از چه روشهایی میتواند با نظارت صحیح به جمع آوری اطلاعات بپردازد؟

1-ارتباط با مدیر بهترین مهد کودک گلسار،معلمین ،دانش آموزان  و اولیا

2-حضور در کلاس درس و بررسی نحوه عملکرد معلم

3-نگاه کردن زنگهاي تفريح و مشاهده نظم در حياط مدرسه و نحوه رفتار دانش آموزان

4-مشاهده نتايج آزمون ها و پرسش هاي کلاس از دانش آموزان

نکته اساسي که در جمع آوري اطلاعات در مراکز مختلف آموزشي مانند

مهد کودک گلسار رشت دبستان رشت و يا دبيرستان رشت نهفته است اين

است که ناظر راهنمايي و تعليماتي رفتاري ننمايد که واژه فضولي جاسوس

و يا مفاهيمي اين چنين را برايش به کار برند.

حال از واژه راهنمايي چه مفهومي در ذهن شما نقش مي بندد؟

راهنمايي به معني کمک کردن به فردي ديگر تا بتواند با توجه به وضعيت

رواني و جسمي خود بهترين تصميم را گرفته و از فرصت ها استفاده بهتر ببرد.

انديشمندان آموزشي معتقد هستند که واژه راهنمايي و نظارت در سازمان

زماني به بهترين شکل صورت مي گيرد که زمينه همدلي در کارکنان مجموعه شکل گرفته باشد.

سازماني را تصور کنيد که در آن اهداف سازماني به درستي مشخص نيست

و چشم انداز مشترکي براي رسيدن به هدف وجود ندارد در اين گونه

سازمان نظارت و راهنمايي نمي توانند به درستي عمل نمايد تا زماني که

هدف گذاري به درستي مشخص شود.

مديران در بهترين راهنماي رشت با تکيه بر نظارت و راهنمايي صحيح توانسته است آموزش توأم با پرورش را در بالاترين کيفيت اجرا نمايند.

ناظرين و راهنمايان اموزشي همواره ميبايست گزارش فعاليت خود را به نظر مديران برساند تا از اين طريق مديران در جريان امور سازمان خود قرار گيرند.

نکته هاي کليدي در زمينه نظارت و راهنمايي اين است که اگر در راه نظارت توأم با راهنمايي همراه معلم ها بايد باشيد به هدف اصلي مي رسيد

در غير اين صورت از وظيفه اصلي خود دور شده و نظارت و راهنمايي عقيم خواهد ماند.

نظارت و راهنمايي مي بايست از پايه هاي اول آموزش در مدرسه انجام شود اگر در پيش دبستان رشت نظارت و راهنمايي به درستي انجام شود در آينده در راهنمايي رشت نظارت و راهنمايي هموارتر خواهد بود.

چه کساني مي توانند در نقش ناظران و راهنمايان تعليماتي حاضر شوند؟

راهنمايان و ناظران تعليماتي مي بايست:

1-شناخت کافي از خود داشته باشند

2-کساني را که مي خواهند راهنمايي کنند را بشناسند

3-جامعه مورد نظارت و راهنمايي خود را شناخته و با فرهنگ اين مرز و بوم آشنايي داشته باشند

4-نيازهاي تربيتي و آموزشي موردنياز را داشته تا بتواند بهتر راهنمايي نمايد

5-اطلاعات و تجربه کافي براي اين کار را داشته باشد

6-به جامعه شناسي و روانشناسي و فلسفه تعليم و تربيت آگاهي داشته باشد

در اينجا لازم است يادآور شويم زماني که معلم از ناظران راهنمايي تعليماتي راهنمايي بگيرد يعني يادگيري صورت پذيرفته است يادگيري آينده را تغيير خواهد داد در حالي که يادگيري در زمان ها صورت مي پذيرد. واژه يادگيري هميشه انجام مي شود و يادگيري را به صورت متعدد و گوناگون هستند به گونه اي از راه هاي بيشماري مي توان يادگيري نمود که يکي از آنها از طريق راهنمايان تعليماتي مي باشد.

براي راهنمايي و نظارت بهتر و بالاتر که منجر به يادگيري برتر شده و در نهايت کيفيت اموزشي و پرورشي را در سازمان مورد نظر افزايش دهد ابتدا مديران مي بايست خاص به سازمان را به شفافيت بيان نموده و بستر مناسب جهت ورود ناظران و راهنمايان تعليماتي را فراهم نمايد. در اين ميان جلسات اي براي بيان ديدگاه هاي فردي براي رسيدن به ديدگاه هاي مشترک بسيار ارزشمند و مثمرثمر مي باشد. راهنماي آموزشي نيز بايد توجه داشته باشند که وظايف مهمي بر دوش آنان است اگر بعد از نظارت هاي آنان کيفيت آموزشي و پرورشي ارتقا پيدا نکرده و نظم لازم را نداشته باشد آنان نيز مسئول خواهند بود يعني نظارت و راهنمايي به درستي انجام نگرفته است.

بنابراين لازم است که ناظران تعليماتي برخي از وظايف خود را به شرح زير بدانند:

1-ناظران راهنمايي به معلم در نوشتن طرح درس کمک مي نمايد و نکاتي که بر اثر تجربه و مطالعه به دست آورده را در اختيار معلم قرار مي دهد.

2-به معلم کمک مي کند تا درس مورد نظر را ابتدا به بهترين روش ارائه و تدريس نمايد.

3-همچنين ناظران راهنمايي مي بايست کمک نمايد تا معلم بتواند شيوه هاي مديريت کلاس را داراي سه و کلاس را بهتر اداره نمايد.

4-وي نمي بايست به معلم کمک نمايد تا از وسايل کمک آموزشي استفاده بهينه نمايد

5-ناظران تعليماتي در آزمون ها و ارزشيابي ها ميبايست معلم را راهنمايي کنند همگان مي دانند که از. راهنماي فوق درستي انجام پذيرد و نظارت و راهنمايي در نقش اصلي خود به صورت صحيح عمل نمايد اهداف اصلي آموزشي و پرورشي محقق شده و امروز و فرداي بهتر براي جامعه متصور خواهيم بود. فرزنداني که با تلاش و شناخت و يادگيري در امروز و فردا ها را مي سازند. نسلي که بزرگترين مسئوليت ما ياد دادن به اوست اگر ياد بگيرد جامعه آرماني محقق مي شود در اينجا نقش مدير را مجدد بايد

متذکر شويم که موظف است آينده اي روشن براي کليه همکاران متصور سازد و راه هاي .رسيدن به آينده روشن را به جزئيات و به صورت شفاف

بيان نمايد.

سخني با ناظران و راهنمايان آموزشي:

لطفًا معلم ها را همراهي نماييد در کنار معلم بودن نتيجه بهتري به دست

مي دهد تا در مقابل معلم بودن يادتان باشد وظيفه شما راهنماي معلم

است و موفقيت شما در راهنمايي صحيح بنابراين از ادبيات امرانه درس

برداري و شأن و شخصيت معلم را مد نظر بياوريد.

در پايان سخني با معلم:

معلم محترم راهنمايان اموزشي از تجربيات بيشتري برخوردارند و مي توانند

کمک هاي شايسته اي در رو به رشد شما انجام دهند به ناظران راهنمايي

به ديد يک رهبر آموزشي که مي خواهد به شما کمک نمايد نگاه نماييد.

گروهي از معلم ها ناظران آموزشي را به عنوان کساني که مي خواهند در

کار آنها تجسس کنند نگاه مي کند و همواره اين معلم با ناظران تعليماتي

در تضاد هستند.

سخن آخر: رسيدن به قله هاي رفيع آموزشي و پرورشي با عملکرد گروهي

امکان پذير است گروهي همدل نيازمند يادگيري هر روز و هميشگي مي

باشد تواند نصيب باشکوه تر تربيت نمايد.

گزارش تصویری